Sabtu, 21 November 2009

PELAKSANAAN KARAOKE / NYANYIAN DALAM MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU

Sebab kumpulan kami memilih tajuk tersebut kerana:

TUJUAN
1. Menggunakan pendekatan karaoke/nyanyian dalam mewujudkan suasana PnP yang kondusif bagi menimbulkan minat dalam mata pelajaran bahasa Melayu.
2. Pelajar mendapat pengalaman muzik yang memadai bagi mencetus dan memperkembang minat dan bakat mereka dalam seni muzik.
3. Menjadikan mata pelajaran meresap ke dalam minda pelajar kerana lagu yang disukai akan mereka nyanyikan berulang-ulang dengan kemahuan mereka sendiri.
4. Kebanyakan guru bahasa Melayu menggunakan kaedah pengajaran secara kuliah. Ini akan membuatkan pelajar menjadi jemu dan hilang tumpuan.
5. Muzik merupakan medium yang bertindak sebagai terapi untuk mengurangkan tekanan pelajar, meluahkan perasaan, fikiran dan imaginasi dalam usaha membina kreativiti pelajar.
6. Memberi peluang pelajar melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran yang menggembirakan serta memberi pengetahuan dan pengalaman dengan berkesan.

PERNYATAAN MASALAH
1. Masalah penguasaan bahasa Melayu sama ada secara keseluruhan atau aspek-aspek tertentu dalam bahasa Melayu.
2. Terdapat sebilangan murid yang masih lemah penguasaan mereka dalam pembinaan ayat. Ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengarang.
3. Sikap pelajar –
a. Masalah penguasaan bukan sahaja dalam kalangan pelajar bukan Melayu, tetapi juga oleh masyarakat Melayu. Pelajar biasanya mengambil mudah perkara ini kerana bahasa tersebut merupakan bahasa ibunda mereka. Mereka menganggap bahawa mereka sudah menguasai kemahiran bahasa Melayu sebagai pertuturan harian berbanding sebagai bahasa ilmu. Ini adalah kerana mereka menganggap kedua-kedua aspek di atas adalah sama. Pembelajaran bahasa Melayu tidak dititikberatkan kerana masyarakat Melayu beranggapan mereka sudah menguasai kemahiran menggunakan bahasa Melayu memandangkan mereka boleh bertutur dengan baik.
4. Persekitaran rumah - Tahap penguasaan bahasa Melayu dipengaruhi oleh tahap sosioekonomi dan perkerjaan ibu bapa.
5. Peranan guru - Guru yang tidak kreatif, tiada pengetahuan tentang teori, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran yang bersesuaian dengan tahap pencapaian, motivasi dan kefahaman pelajar serta menyampaikan pengajaran secara mendatar juga menjadikan pengajaran bahasa Melayu kurang diminati oleh pelajar.
AKTIVITI 6: TUGASAN 4 – KT mini
Berdasarkan tajuk kajian
} Huraikan– kekuatan pengajaran-pengajaran subjek berkenaan berdasarkan
· Pengalaman / refleksi secara individu (5 minit)
· Pengalaman / refleksi dalam pasukan (15 minit )
· Pengalaman dari luar pasukan ( perlu temubual rakan-rakan dalam pasukan lain)
· Berdasar literatur review – buku dan jurnal (bincang dalam pasukan)
· Bentang dan lapor dalam blog.


KEKUATAN PENGAJARAN SUBJEK
1. Pengetahuan sedia ada pelajar tentang bahasa ibunda dan bahasa pertuturan seharian.
2. Penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian dan pergaulan dengan rakan
sebaya.
3. Guru mempunyai kebebasan menggunakan aktiviti berpusatkan pelajar seperti aktiviti
dalam kumpulan, syarahan, main peranan, lakonan, perbincangan, dsb dalam proses PnP;
menjadikan pelajar lebih mudah memahami topik pengajaran. Ini juga dapat
meningkatkan minat pelajar.
4. Memberi peluang kepada pelajar mengemukakan pandangan tentang sesuatu konsep.
5. Memberi peluang kepada pelajar berkongsi persepsi antara satu sama lain.
6. Menggalakkan pelajar menghormati pandangan alternatif rakan mereka.
7. Menghormati semua pandangan pelajar dan tidak memandang rendah terhadap
pandangan mereka.
8. Melaksanakan pengajaran berpusatkan pelajar.
9. Menyediakan aktiviti-aktiviti berbentuk ”hands on” dan ”minds on”.
10. Mementingkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir di kalangan pelajar.
11. Menggalakkan pelajar merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya.
12. Meminta pelajar menghubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina.
13. Menggalakkan pelajar mengemukakan hipotesis.

PENGALAMAN DARI KUMPULAN LAIN
1. Inisiatif guru mempelbagaikan kaedah pengajaran menjadikan pengajaran subjek
bahasa Melayu mudah difahami oleh pelajar.
2. Pelajar lebih mengingati tentang sesuatu yang diajar.
3. Menjadikan suasana pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan.
4. Teknik nyanyian / karaoke yang digunakan oleh guru dapat membantu pelajar untu

mengingati sesuatu perkataan atau ayat dengan cepat dan mudah.
5. Membantu pelajar memahami sesuatu topik yang diajar.

BERDASARKAN LITERATURE REVIEW – BUKU DAN JURNAL
1. Monks (2000)- muzik dapat membantu individu lebih efisyen dan meningkatkan pencapaian mental dan pemikiran.
2. (2002)- muzik dapat meningkatkan ingatan, tumpuan, dan mengintegrasikan gaya pembelajaran.
3. Menurut Blair, Jones & Simpson (1991)- banyak kajian lepas telah dikendalikan untuk menguji keberkesanan kaedah nyanyian / karaoke dapat membantu tahap perkembangan mental pelajar.
4. Drosher (2006)- mendapati bahawa pendedahan terhadap teknik nyanyian / karaoke dapat meningkatkan IQ dan perkembangan mental. Hasil kajian lalu menunjukkan bahawa nyanyian dapat meningkatkan kemahiran membaca dan mengingat. Ini kerana lagu dapat membantu pelajar mengenali teks secara lebih berkesan berbanding dengan pertuturan . (Colwell, 1994, Register, 2001 dan Stanley & Hughes, 1997).
5. Hansen & Bernstrof, 2002- Hasil kajian lepas juga menunjukkan bahawa skor pencapaian pelajar meningkat dengan menggunakan teknik nyanyian dalam mata pelajaran.
6. Butzlaff (2002) dan Lamb & Gregory (1993)- mendapati wujudnya hubungan antara pencapaian membaca dengan teknik nyanyian.
AKTIVITI 7: TUGASAN 4 – KT mini
Berdasarkan tajuk kajian
} huraikan– KELEMAHAN pengajaran-pengajaran subjek berkenaan berdasarkan
· Pengalaman / refleksi secara individu (5 minit)
· Pengalaman / refleksi dalam pasukan (15 minit )
· Pengalaman dari luar pasukan ( perlu temubual rakan-rakan dalam pasukan lain)
· Berdasar literatur review (bincang dalam pasukan)
· Bentang dan lapor dalam blog


KELEMAHAN PENGAJARAN SUBJEK
1. Terdapat subtopik yang membosankan pelajar seperti penulisan, rumusan, sastera.
2. Guru gemar menggunakan kaedah berpusatkan guru. Sebagai contoh, kaedah kuliah–
menyebabkan pelajar menjadi jemu, hilang tumpuan dan kurang penglibatan pelajar.
3. Perkembangan teknologi semasa seperti sms, chatting telah menyumbang kepada
kesalahan bahasa dan menggalakkan pelajar menggunakan bahasa yang tidak tepat dan
tidak sepatutnya. Sebagai contoh, terdapat perkataan yang dieja secara keterlaluan
sehingga mereka yang tidak biasa dengan penggunaan perkataan sedemikian tidak dapat
menduga perkataan sebenarnya. Seperti ‘gilerr’ (gila), ‘aperr’ (apa), ‘sumer’ (suma). Selain
itu terdapat bahasa sms yang mencampuradukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris
seperti kol (call) dan pu3 (puteri).


PENGALAMAN DARI KUMPULAN LAIN
1. Pelajar kurang membaca, kurang fokus, pasif di dalam kelas, tiada inisiatif untuk

meluaskan perbendaharaan kata dan bahan bacaan.
2. Pelajar yang mempunyai perbendaharaan kata yang sedikit menyebabkan minat pelajar

yang kurang untuk memahami topik pengajaran yang disampaikan.
3. Kaedah ini kurang sesuai untuk digunakan bagi bahagian yang memerlukan kefahaman

yang mendalam.

BERDASARKAN LITERATURE REVIEW – BUKU DAN JURNAL
1. Allen (2007)- kelemahan yang terdapat dalam penggunaan nyanyian / karaoke dalam mata pelajaran ialah tidak terdapat signifikan dalam pencapaian kemahiran membaca bagi pelajar ELL (English Language Learning) selepas satu tahun terlibat dalam kajian yang menggunakan pendekatan nyanyian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.
AKTIVITI 8: TUGASAN 4
Berdasarkan tajuk kajian
Huraikan– cadangan untuk mengatasi kelemahan pengajaran-pengajaran subjek berkenaan berdasarkan
· Fikir sendiri cadangan secara individu (5 minit)
· Fikir cadangan dalam pasukan (15 minit )
· Minta cadangan dari luar pasukan ( perlu temubual rakan-rakan dalam pasukan lain)
· Berdasar literatur review (bincang dalam pasukan)
· Bentang dan lapor dalam blog penyataan masalah ktCADANGAN UNTUK MENGATASI
INDIVIDU DAN KUMPULAN
1. Penggunaan elemen multimedia dalam PnP melalui penggabungan teks, audio, video,
grafik dan interaktiviti.
2. Menggunakan pendekatan karaoke/nyanyian dalam mewujudkan suasana PnP yang
kondusif bagi menimbulkan minat dalam mata pelajaran bahasa Melayu.
3. Muzik merupakan medium yang bertindak sebagai terapi untuk mengurangkan tekanan
pelajar, meluahkan perasaan, fikiran dan imaginasi dalam usaha membina kreativiti
pelajar.
4. Pelajar mendapat pengalaman muzik yang memadai bagi mencetus dan memperkembang
minat dan bakat mereka dalam seni muzik.
5. Meningkatkan perbendaharaan kata pelajar melalui penekanan terhadap lirik lagu yang
dinyanyikan.

KUMPULAN LAIN
1. Membimbing pelajar dengan kemahiran yang dapat membantu pelajar lulus dalam
matapelajaran Bahasa Melayu
2. Mewujudkan sekumpulan pelajar yang dapat membantu antara mereka dalam

menyelesaikan masalah dalam menguasai kemahiran-kemahiran dalam matapelajaran
Bahasa Melayu
3. Memberikan peluang kepada pelajar untuk berdamping dengan guru matapelajaran dan

ini dapat memberikan mereka peluang untuk memperbaiki kelemahan mereka dalam
matapelajaran ini.


BERDASARKAN LITERATURE REVIEW – BUKU DAN JURNAL
1. Menurut Borich & Tombari (1997)- murid perlu memainkan peranan aktif dalam memahami dan memberi makna kepada maklumat atau pengetahuan yang dipelajari. Murid memberikan maklumat dengan aktif melalui nyanyian, menghubungkannya dengan maklumat terdahulu yang diasimilasi dan menjadikan maklumat itu miliknya dengan membian kefahaman atau membuat interpretasi ke atas maklumat (Cheek, 1992, dalam Khadijah, Mahani dan Ramlah, 2002).
2. Menurut Dewey (1966)- pembelajaran melalui kaedah nyanyian dapat membantu pelajar berfikir dan membentuk kefahaman kepada pelajar tentang masalah yang cuba dihuraikan.

AKTIVITI 9: TUGASAN 4- MINI KAJIAN TINDAKAN

Matlamat kajian tindakan (satu ayat / penyataan umum apa yang hendak dicapai di akhir kajian)
Bentuk objektif kajian
– Meneroka…
– Menilai …
Bentuk soalan kajian
– Bagaimana….? (proses)
– Adakah…..? (penilaian proses / produk)


Matlamat Kajian Tindakan
a) Mengkaji kesesuaian kaedah karaoke/nyanyian dalam proses pengajaran dan pembelajaran
Bahasa Melayu.
b) Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan bagi mata pelajaran bahasa
Melayu.
c) Kaedah nyanyian / karaoke ini boleh digunakan secara berterusan dalam pengajaran dan
pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu untuk meningkatkan kefahaman pelajar
dengan cara yang lebih mudah.
d) Melalui teknik nyanyian / karaoke bukan sahaja dapat menghiburkan pelajar tetapi untuk
membantu pelajar belajar Bahasa Melayu dan mengembangkan daya ingatan pelajar
melalui teknik nyanyian ini.


Objektif Kajian
a) Untuk membantu meningkatkan kefahaman pelajar terhadap mata pelajaran bahasa
Melayu.
b ) Menggunakan kaedah nyanyian / karaoke dalam meningkatkan penguasaan pelajar dalam subjek Bahasa Melayu

Persoalan Kajian
i) Bagaimana kaedah nyanyian / karaoke dapat meningkatkan kefahaman pelajar terhadap subjek Bahasa Melayu
ii) Adakah nyanyian / karaoke dapat meningkatkan penguasaan mereka dalam subjek Bahasa Melayu

Jumaat, 13 November 2009

AKTIVITI 4: CADANGAN TAJUK MINI KAJIAN TINDAKAN

"Memurnikan Pengajaran Bahasa Melayu melalui Kaedah Karaoke/Nyanyian untuk
Meningkatkan Minat dan Keyakinan Pelajar"


ii) MENGAPA ANDA INGIN MELAKUKAN TAJUK YANG DIPILIH UNTUK TAJUK MINI KAJIAN TINDAKAN ANDA?

Ø Untuk menambahbaik proses pengajaran dan pembelajaran.

Ø Untuk menarik minat dan perhatian pelajar terhadap subjek Bahasa Melayu.

Ø Supaya proses pembelajaran lebih berkesan, kerana melalui nyanyian pelajar mudah untuk mengingat dan memahami sesuatu perkara yang dipelajari.

Ø Supaya pelajar tidak berasa bosan dan mengantuk.

MENGAPA GURU PELATIH / NOVIS / BERPENGALAMAN PERLU MELAKUKAN KAJIAN TINDAKAN?

Ø Sebagai garis panduan yang membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Ø Menimba pengalaman baru ( novis )

Ø Untuk penambahbaikan dalam pengajaran dan pembelajaran.

Ø Untuk mengenal pasti masalah pelajar dan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Ø Menjadikan proses pembelajaran lebih efektif.

Ø Menghasilkan kaedah pengajaran yang baru.

Ø Menjadikan proses pendidikan sepanjang hayat.

Ø Supaya guru menjadi lebih peka terhadap proses pengajaran dan pembelajaran.

Ø Melahirkan guru yang kreatif.

Sabtu, 7 November 2009

AKTIVITI 1: TUGASAN BUKU

Tajuk Buku : What Works? : A Parctical Guide for Teacher Research
Penulis : Elizabeth Chiseri-Strater & Bonnie S.Sunstein.

 • Apa yang dimaksudkan dengan kajian tindakan:
  Kajian tindakan adalah satu cara penyelidikan atau siasatan, iaitu dengan melakukan penilaian pada kaedah sedia ada, penyelidik kemudiannya akan memfokuskan kepada masalah (apa yang perlu dijelaskan) dan mendapatkan maklumat (siapa yang terlibat, isi kandungan kajian). kemudiannya pengkaji akan melakukan proses perancangan, pelaksanaan, menilai dapatan dan seterusnya mendapatkan kesimpulan.

  Kajian tindakan adalah suatu bentuk inkuiri bercorak penyertaan yang dilaksanakan oleh seseorang guru untuk tujuan penambahbaikan dan perubahan. Kajian yang dijalankan adalah melibatkan guru dan pelajar. Kajian tindakan adalah proses menggalakkan guru membuat refleksi diri untuk mengubah kekurangan yang ada pada diri sendiri

 • Konsep Kajian Tindakan
  Buku ini menerangkan kepada kita tentang kosep kajian tindakan dimana, kajian tindakan adalah suatu bentuk inkuiri bercorak penyertaan yang dilaksanakan oleh seseorang individu (dalam konteks perbincangan individu yang dimaksudkan ialah guru) untuk tujuan penambahbaikan dan perubahan. Ini bermakna individu tersebut menjalankan kajian berhubung dengan diri mereka sendiri dan kelompok masyarakat di sekeliling mereka.

  Dalam proses ini, mereka meneliti bagaimana pemahaman, kemahiran, nilai dan pengetahuan menggalakkan dan mencegah amalan tindakan mereka sendiri dengan bersandarkan kepada prosedur kajian. Sebagai contoh, guru boleh mengkaji diri mereka sendiri untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang amalan mereka, perubahan dan penambahbaikkan yang patut dilakukan serta bagaimana pengetahuan ini boleh memberi kesan yang terbaik untuk para pelajarnya.
 • Mengapa guru perlu membuat kajian tindakan?
  Dalam bab pengenalan ( Taking the time to ask what works), penulis membincangkan tentang mengapa pentingnya kajian tindakan dilaksanakan oleh seorang guru dan apakah yang sebenarnya yang patut dilakukan mereka untuk melaksanakan penelitian bagi menjalankan penambahbaikan . Bagaimana seorang guru dapat mengesahkan bahawa apa yang dilaksanakannya didalam kelas selama ini berfungsi dan berkesan kepada para pelajarnya?

  Bagaimana seseorang guru itu dapat menerangkan kenapa dan bagaimana kaedah yang digunakan adalah bersesuian dengan pelajar dan apakah bukti keberkesanannya, kepada pihak-pihak yang sangat mengambil berat atau ambil kisah tentang proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah seperti ibu-bapa pelajar, para pelajar sendiri, rakan sekerja, pihak pentadbiran,serta masyarakat?Dan apakah guru tersebut mendapat kepuasan pada cara pengajaran atau penyampaiannya? Untuk memberi respon kepada setiap persoalan tersebut sudah tentulah dengan melakukan kajian tindakan.

  Selain daripada itu, sebab yang paling utama kenapa guru perlu membuat kajian tindakan ialah kerana guru adalah sumber utama penyebaran pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar. Dimana guru bertindak sebagai ''pemudah cara pengetahuan'' kepada para pelajar.

  Oleh itu, untuk meningkatkan peranan guru, maka guru hendaklah lebih kreatif dan afektif dalam menyampaikan pengetahuan kepada para pelajar. Dengan sebab itu, guru hendaklah memikirkan pelbagai pendekatan barubagi menyesuikan amalan mereka dengan kehendak pelajar pada zaman globalisasi kini. Maka, satu platform yang paling mudah adalah dengan penggunaan kaedah kajian tindakan bagi membolehkan guru menuju ke arah penambahbaikan.Di bahagian pengenalan ini juga banyak diberikan contoh-contoh situasi yang berkaitan.

 • Reka bentuk kajian tindakan
 • Model Kajian Tindakan.
  Buku ini banyak menggunakan contoh berkenaan situasi yang dihadapi oleh guru-guru yang membuat kajian tindakan di sekolah dan di dalam kelas. Memandangkan terdapat banyak contoh situasi dan banyak model yang digunakan dalam buku ini seperti Model Lewin (1944), Model Halsey (1972), Model Chamberlain (1988), Model Holter and Schwartz-Barcott (1993) dan Model Hart and Bond (1995). Maka saya dapat membuat rumusan bahawa terdapat empat perkara penting yang di tekankan dalam setiap model ialah refleksi (reflect), merancang (plan), tindakan (act), dan memerhati (observe), walaupun dihuraikan dalam bentuk-bentuk yang berbeza dengan penerangan yang berbeza.Namun intipatinya adalah sama dengan matlamat untuk mendapatkan sesuatu yang menjurus ke arah penambah baikan. Antara contoh model-model yang digunakan adalah seperti dibawah:

  Model Ebutt, 1985


Model McKernan, 1996


Model Elliot
Model Lingkaran Kemmis dan McTaggart, 1988
 • Sampel dan Setting Kajian
  Sampel kajian yang digunakan dalam buku ini secara keseluruhannya ialah pelajar di sekolah atau di dalam kelas (setting kajian). Pelajar terlibat secara menyeluruh semasa kajian dilakukan terutama sekali semasa pengambilan dan pengumpulan data dibuat.

 • Prosedur kajian tindakan
  Mengenalpasti Permasalahan
  Deanna Stoube merupakan seorang guru di sekolah menegah di kawasan tempat tiggalnya. Deanna adalah seorang guru yang mengajar subjek sains dan beliau menghadapi masalah apabila para pelajarnya sangat tidak kreatif dan kreatis dalam pembelajaran sains dan hanya menunggu bantuan sepenuhya daripada guru untuk memahami setiap konsep yang diajarkan tanpa berusaha untuk memikirkannya.Ini menyebabkan para pelajarnya tidak mampu beradaptasi dengan permasalahan baru berkaitan konsep yang diajarkan menyebabkan keputusan mereka tidak memberangsangkan.

  -Deanna cuba mengenal pasti apakah punca utama permasalahnya. Deanna memulakan kajiannya dengan memerhatikan pengajarannya sendiri. Setelah dibuat refleksi keatas pengajarannya yang lepas, Deanna telah mengenalpasti masalah tersebut wujud akibat dirinya yang mengamalkan konsep inkuiri terbimbing (teacher centered learning) terhadap pengajarannya menyebabkan para pelajarnya sangat bergantung kepadanya secara seratus peratus. Akibatnya pelajarnya tidak mampu untuk berfikiran kreatif dan kritis dalam pembelajaran sains.

 • Percubaan / pendekatan untuk menyelesaikan masalah
  Bagi meningkatkan kecerdasan para pelajar untuk lebih berfikiran kreatif dan kritif, Deanna mencari solusinya dengan menerapkan pendekatan pembelajaran inkuiri tidak terbimbing (free incuiry) yang lebih memusatkan kegiatan kepada para pelajar (student centered learning). Sesungguhnya pendekatan inkuiri tidak terbimbing ini, adalah suatu pendekatan pembelajaran yang membimbing para pelajar belajar secara bebas dalam mencari pengetahuan dan kefahaman mereka terhadap konsepdengan melakukan kegiatan pencarian konsepdan pemahaman melalui usaha sendiri dengan dipantau oleh guru.

 • Metodologi
  -Kajian yang dilakukan oleh Deanne ini dibahagikan kepada dua tahap iaitu:

• Tahap persediaan / perancangan kajian

• Tahap perlaksanaan kajian tinjauan (Kajian tindakan)


 • Tahap persediaan/ perancangan adalah melibatkan:
  Deanne melakukan kajian kepustakaan dengan mengumpulkan informasi daripada buku-buku, journal, ulasan dan pelbagai sumber untuk mengenalpasti kaedeah pendekatan yang sesuai untuk diuji. Deanne membahagikan para pelajarnya kepada beberapa buah kumpulan-Beliau seterusnya memberi permasalahan berkaitan topik untuk diselesaikan oleh pelajarnya secara berkumpulan mengikut kreativiti sendiri berdasarkan keperluan yang digariskan oleh guru.Deanne kemudiannya menyiapkan format penilaian (observation) guru untuk mengukur pelaksanaan tindakan kajian dan peningkatan kreativiti dan hasil belajar para pelajarnya.

 • Tahap perlaksanaan tindakan / kajian tinjauan.
  Penelitian atau tinjauan ini dilakukan oleh Deanne dengan dua kitaran (2 cycle).Kitaran pertama dilaksanakan sebanyak 4 kali perjumpaan kelas pada bulan pertama ( Marc) dan diikuti dengan kitaran kedua sebanyak 4 kali pada bulan kedua(April).

Pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh Deanne melibatkan langkah-langkah seperti:

Memberi penerangan tentang tugasan dalam kumpulan Dengan bimbingan guru pelajar bekerja secara individu dalam kumpulannya untuk membuat rangkaian pembelajaran terhadap permasalahan yang diberikan dengan mencari maklumat, data dan fakta yang diperlukan dengan membaca buku-buku atau sumber maklumat lain. Setelah selesai, setiap ahli kumpulan hendaklah berkongsi maklumat dan idea dalamkumpulan dan mempersembahkannya dalambentuk kertas kerja (folio book).


Kemudian setiap kumpulan akan mempersembahkan hasil kerja mereka dari awal hingga akhir untuk dibahaskan bersama rakan-rakan kumpulan lain di dalam kelas. • Pengumpulan dan penganalisisan data.

  Pemerhatian terhadap kajian tindakan
  Deanne melakukan pemerhatian semasa proses pembelajaran (aktiviti) dengan menggunakan kertas tinjaun (survey/ questionare). Beliau juga melakukan pemerhatiannya sepanjang masa pembelajaran berlangsung.

 • Instrumen Kajian
  Tidak seperti kajian yang menggunakan alat pengukuran (“tools” or “instrument” as we often hear in education) dalam kajian kualitatif yang melibatkan kelasnya (Deanne as an observer), pemerhati merupakan instrumen yang paling penting dalam kajian tersebut.


 • Teknik Pengumpulan Data
  Data dikumpul dengan cara membuat soal selidik terhadap para pelajar, catatan dan rakaman video dan rakaman pita audio oleh pemerhati, ujian terhadap pencapaian pelajar di akhir pembelajaran (test)

 • Teknik Penganalisisan Data
  Dalam buku ini, teknik-teknik penganalisisan data yang digunakan ialah :

a) Potongan data (Data reduction) – meliputi proses memilih, memfokuskan, meringkaskan dan menukarkan data mentah kepada data bermakna


b) Mempamerkan data (Data display)- Mempamerkan data dalam bentuk yang bermakna seperti jadual, carta,graf dan carta pai, dan lain-lain.


c) Pengesahan / kesimpulan ( Verification / conclusion)- Bermula daripada awal kajian lagi, pemerhati perlu membuat keputusan apakah yang diperhatikan, penerangan, dan pernyataan terhadap data yang ingin dikumpulkan sepanjang pemerhatian.

TUGASAN 2: ULASAN JURNAL

JURNAL 1:
Tajuk: An Action Research Exploration Integrating Student Choice and Arts Activities In A Sixth Grade.
Penulis: Courtney Kosky, West Virginia UniversityReagan Curtis, West Virginia University

Kajian Tindakan yang dilakukan:
Cara untuk menyatukan Arts dalam matapelajaran sains sosial

Permasalahan Kajian:
Bagaimana cara untuk meningkatkan penyertaan pelajar serta meningkatkan pencapaian pelajar berdasarkan nota-nota guru serta melihat maklumbalas pelajar.

Sample Kajian:
Pelajar (seramai 650 orang) gred 6 dalam matapelajaran sains sosial, Sekolah West Virginia, US

Setting Kajian:
Dalam kelas

Prosedur Kajian:
- kajian dilakukan oleh guru pelatih sebagai penulis pertama dan guru pembimbing dan pensyarah sebagai penulis kedua.
- kajian dijalankan selama 20 kali pengajaran
- kajian dilakukan untuk melihat penglibatan pelajar dengan aktif dalam proses pembelajaran mereka.

Metodologi Kajian:
- Subjek Art digabungjalinkan salam matapelajaran sains sosial. Dalam penggabungan ini terdapat projek yang perlu dilaksanakan oleh pelajar. Projek tersebut ialah pembentangan projek pelajar seperti membuat lakonan, lagu, powerpoint dan sebagainya.

Pengumpulan Data:
- Temubual harian
- Catatan guru berkenaan terhadap penglibatan pelajar
- penilaian berdasarkan talian multiple intelligence secara tidak formal pada awal kajian.
- pelajar membuat maklumbalas bertulis

Analisis Data:
- Refleksi yang diperolehi digunakan untuk meningkatkan pengajaran seterusnya.
- Berdasarkan komen bertulis pelajar, pelajar dari kumpulan markah tertinggi dikumpul untuk dinilai kejayaannya.
- Berdasarkan dapatan yang diperolehi, aktiviti yang tidak disukai oleh pelajar dikeluarkan dari rancangan pengajaran.

Rumusan:
Secara keseluruhannya, kajian ini adalah berkenaan dengan cara untuk meningkatkan penglibatan pelajar dalam pembelajaran. Kajian ini juga memberikan kesan kepada guru untuk membuat penambahbaikan berdasarkan hasil kajian.
JURNAL 2:
Tajuk : The Effect of Picture and Prompts On The Writing In Primary Grades: Action Research by Graduate Student at California State University, Northridge.
Penulis: Marilyn Joshua, California State University , Northridge

Kajian Tindakan Yang Dilakukan:
Kajian tindakan ini adalah mengenai bagaimana penggunaan gambar dapat meningkatkan mutu penulisan pelajar grad awal

Penyataan Masalah:
Penyataan masalah dalam kajian ini ialah apabila guru tidak dapat membaca tulisan pelajar-pelajar.

Sample Kajian:
- Pelajar tadika 5-8 tahun
- Pelajar tahap satu 5-7 tahun
- Pelajar tahap dua 7-8 tahun

Setting kajian:
Dalam bilik darjah

Prosedur Kajian:
- Kajian ini dilakukan secara kolaboratif antara guru pelatih dengan guru pembimbing.
- Ia bertujuan untuk melihat penulisan pelajar dengan menggunakan gambar.
- Guru yang terlibat memilih beberapa cara untuk pemilihan gambar yang sesuai sama ada jenis lukisan bergaris atau foto.
- Kajian ini dilakukan dengan membahagikan kepada dua kumpulan di mana satu kumpulan membuat penulisan berdasarkan gambar yang diberikan dan satu kumpulan lagi tidak melihat gambar.

Pengumpulan Data dan Penganalisis Data:
Melalui kajian ini, pengumpulan data adalah melalui lembaran kerja yang telah dilakukan oleh pelajar (Penulisan Karangan)

Rumusan:
Kajian ini merupakan kajian yang sangat sesuai dan patut dibaca kerana ia dapat memberi panduan kepada guru-guru untuk membina idea baru di dalam meningkatkan mutu penulisan pelajar-pelajar di peringkat awal iaitu peringkat tadika. Kajian ini menunjukkan dengan adanya gambar, ia akan dapat membantu mereka untuk menulis dengan lebih baik.JURNAL 3:
Tajuk : Using Action Research to Improve Teaching and Student Learning in College
Penulis : C Dianne Raubenheimer andJennifer L. Myka


Kajian Tindakan Yang Dilakukan:
Kajian ini dijalankan adalah untuk melihat rekabentuk dan penyampaian pelajar di dalam makmal sains melalui matapelajaran sains.

Pernyataan Masalah:
Pelajar-pelajar mempunyai pengalaman yang lebih tinggi serta didorong oleh tumpuan yang boleh mengakibatkan kadar pemikiran yang lebih tinggi terhadap sains.

Sample Kajian:
Melibatkan guru dan pelajar

Setting Kajian:
Kajian ini dijalankan di Makmal Zoologi (Kolej)

Prosedur Kajian:
- prosedur kajian bagi jurnal ini ialah diterangkan secara jelas tentang langkah-langkah pelaksanaan kajian tindakan iaitu penyelidik melakukan 3 kitaran secara berterusan supaya kajian tindakan yang dilaksanakan untuk memperbaiki P&P pelajar di kolej tercapai.
- kajian ini lebih berfokus untuk mempertingkatkan penggunaan makmal di kalangan pelajar kolej tersebut.
- kitaran pertama yang digunakan dalam jurnal ini melibatkan 5 langkah pada permulaannya iaitu mengenalpasti masalah, merancang, bertindak, memerhati dan merefleksi tetapi apabila masuk pada kitaran kedua dan ketiga hanya melibatkan 4 langkah sahaja iaitu merancang, bertindak, memerhati dan merefleksi. kitaran ini berlaku secara berterusan.

Pengumpulan dan Penganalisis Data:
* Menganalisis melalui pemerhatian
- berdasarkan jurnal ini, analisis data yang digunakan ialah Taxonomy Bloom's dalam menggunakan makmal di kalangan pelajar iaitu pengukuran dari segi pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian.

Rumusan:
Jurnal ini membincangkan tentang kaedah memperbaiki strategi pengajaran untuk mempertingkatkan pembelajaran pelajar dalam penggunaan makmal di kalangan pelajar kolej. Kajian ini menggunakan proses kitaran kajian tindakan yang mudah difahami dikenali sebagai "Gelungan Skema Kajian Tindakan Berterusan". Proses ini merupakan proses yang lengkap melibatkan 3 kitaran yang berterusan sehingga objektif yang dikehendaki dalam kajian tersebut tercapai. Selain itu, untuk penambahbaikan proses pengajaran, perlulah kepada fikiran baru dalam pembelajaran pelajar dan penggunaan strategi pengajaran yang baru.

MODEL DAN REKABENTUK KAJIAN TINDAKAN


Model Coghlan & Brannick, (2001)

Model of Action Research Elliott (1991)
Model ini menekankan evolusi yang berterusan dan mengulang kembali erti tujuan yang asli melalui rangkaian "reconnaissance

Kitaran ini mungkin akan berterusan dan akan wujud selagi mana permasalahan yang dikaji masih tidak dapat diatasi ataupun belum mencapai keputusan yang dikehendaki. Kami telah melakukan beberapa aktiviti bagi memantapkan lagi pemahaman kami mengenai konsep kajian tindakan ini secara keseluruhan. Reka bentuk kajian tindakan yang mana ianya meliputi 4 langkah terpenting yang wajib ada apabila sesuatu kajian itu dilakukan iaitu merefleksi, merancang, melaksana strategi dan memantau untuk membuat penilaian.

Progressive Problem Solving With Action Research
Reka bentuk kajian ini menunjukkan reka bentuk kajian bukanlah satu pusingan kajian sahaja tetapi ia merupakan satu proses yang berterusan dan mempunyai beberapa pusingan. Malah, kajian tindakan ini tidak akan berakhir sehinggalah ia menghasilkan hasil yang diingini atau positifSeterusnya adalah Model Reka Bentuk Kajian oleh Stephen Kemmis (1983). Reka bentuk ini menunjukkan kitar-kitar dalam kajian tindakan yang mana setiap kitar mempunyai 4 bahagian; rancangan, tindakan, pemerhatian dan refleksi. Bahagian-bahagian ini kemudian diulang dengan perancangan hasil ulangkaji dan tindakan yang seterusnya.
Antara reka bentuk atau model yang perlu dilihat dalam Kajian Tindakan adalah yang reka bentuk kajian oleh pelopor Action Research itu sendiri iaitu Kurt Lewin. (Terma "Action Research" telah dikreditkan kepada Kurt Lewin seorang ahli teori sosial yang mempelopori kajian tindakan). Reka Bentuk Kajian Tindakan Kurt Lewin telah dibina pada tahun 1940-an dan dikenali sebagai Kurt Lewin's Action Research Spiral yang mana menunjukkan penambahbaikan yang berterusan dalam pembelajaran mengenai apa yang telah dikaji. Pendekatan spiral tersebut melibatkan beberapa langkah seperti;1). Mengenal pasti idea

2). Pencarian fakta

3). Perancangan pelan tindakan

4). Pelaksanaan tindakan

5). Penilaian tindakan yang diambil

6). Ulangkaji pelan tindakan berdasarkan apa yang dipelajari dari langkah 5

7). Mengambil langkah tindakan seterusnyaRabu, 4 November 2009

TUGASAN 3: LAPORAN PEMBENTANGAN KOLOKIUM SENIOR

TAJUK :
MENINGKATKAN MINAT DAN PENGLIBATAN PELAJAR DI DALAM KELAS SAINS MELALUI GERAK KERJA DAN PERBINCANGAN KUMPULAN
(GROUP WORK AND GROUP DISCUSSION)

PEMBENTANG :
Intan Nadia Binti Ahmad Mustapa P48677
Noor Azima Binti Johari P48685

Pernyataan Masalah:
Pelajar kurang berminat dengan Sains. Bagi mereka, subjek Sains agak membosankan.Ini menyebabkan tiada penglibatan aktif pelajar di dalam kelas. Kajian ini adalah bertujuan untuk meningkatkan minat dan tahap penglibatan pelajar di dalam kelas Sains 1 Siddiq dan 2 Tabliqh melalui kaedah gerak kerja dan perbincangan kumpulan

Metodologi :
Metodologi yang digunakan adalah melalui model Kemmis dan Mc Taggart (1988) iaitu:

* Mengenalpasti Masalah
- Pemerhatian awal dan temubual secara tidak formal
- didapati pelajar kurang meminati subjek Sains
- Kurang penglibatan pelajar di dalam kelas

* Merancang
- teknik pengajaran yang sesuai, aktiviti penilaian dan pengukuhan, bahan bantu
mengajar, rancangan pengajaran harian, dan sebagainya.

* Bertindak
- Bahagi 6 kumpulan,berbincang dan hasilkan peta minda
- Bahagi 8 kumpulan menentukan pusat graviti objek berbentuk geometri (regular
shape) dan bukan geometri (irregular shape).

* Memerhati dan Menganalisis
- Pengumpulan data: borang soal selidik, temubual , (5- 10 minit)dan pemerhatian
(guru dan guru penilai)

* Mereflek dan Menilai
- hasil dapatan kajian yang diperolehi dibincangkan bersama dan sedikit
penambahbaikan dibuat untuk kitaran yang kedua.


Setting Kajian :
Kajian ini telah dijalankan di Sekolah Menengah Agama Sungai Merab Luar, Sepang ( SAMSMEL)

Sample Kajian :
Kajian yang dijalankan adalah melibatkan pelajar di dalam kelas Sains 1 Siddiq dan 2 Tabliqh

Pengumpulan dan Penganalisisan Data:

*
PEMERHATIAN ( guru dan guru pembimbing)
- melibatkan 2 kitaran iaitu pada kitaran pertama melibatkan kerja kumpulan dan pegkaji mendapati bahawa minat dan penglibatan pelajar tidak begitu memberangsangkan. Pelajar juga tidak memberikan sepenuh perhatian terhadap P & P. Selain itu, pelajar tidak memberi tindakbalas positif kepada guru. Pengkaji mendapati segelintir pelajar mengantuk, mengganggu rakan , hanya melihat ahli kumpulan melakukan kerja dan sebahagian pelajar menunjukkan tindak balas positif apabila guru bertanyakan soalan.
- Kitaran kedua pula mendapati hasil yang memberangsangkan pelajar lebih menunjukkan minat terhadap subjek Sains. Penglibatan pelajar pula adalah secara aktif dalam aktiviti yang disediakan. Pelajar lebih gembira dan memberikan maklum balas positif terhadap aktiviti yang dijalankan serta pelajar sering bertanya dan meminta panduan guru

* TEMUBUAL
- Pelajar semakin berminat dengan Sains setelah melalui 2 kitaran aktiviti berkumpulan. Kedua-dua kitaran menunjukkan peningkatan minat dan penglibatan aktif pelajar melalui aktiviti berkumpulan. Responden lebih berminat terhadap aktiviti yang menyerupai permainan dan pertandingan-mengelakkan rasa bosan dan mengantuk Pelajar-pelajar berharap kaedah pengajaran seperti ini dapat terus diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran (P & P)

* BORANG SOAL SELIDIK
- Kajian menunjukkan bahawa minat dan penglibatan pelajar telah meningkat selepas kitaran kedua Pelajar lebih meminati aktiviti berkumpulan yang lebih praktikal dan menyeronokkan. Selain itu, pelajar lebih menumpukan perhatian dan bergiat aktif dalam aktiviti yang disediakan oleh guru. Melalui aktiviti ini pelajar dapat memahami sesuatu konsep dengan lebih jelas dan dapat membina keyakinan dalam diri.


Implikasi Kajian:
Kajian ini berjaya menunjukkan peningkatan minat dan penglibatan aktif dalam kalangan pelajar sekolah melalui teknik gerak kerja dan perbincangan kumpulan.

Manfaat Yang Diperolehi Daripada Kajian Tindakan :
Manfaat yang saya perolehi daripada kajian ini ialah kaedah perbincangan yang dilakukan dapat memupuk dan meningkatkan minat pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran (P & P) bagi mata pelajaran Sains. Di samping itu, kaedah ini juga dapat meningkatkan tahap penglibatan pelajar secara aktif di dalam kelas Sains.

TUGASAN 3: LAPORAN PEMBENTANGAN KOLOKIUM SENIOR

TAJUK :
MENINGKATKAN PRESTASI PELAJAR TINGKATAN EMPAT SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI MANGGIS MENGUASAI TOPIK MATAPELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM, SAINS DAN BIOLOGI MELALUI TEKNIK PETA MINDA.

PEMBENTANG :
1. Ainul Yaqin binti Abdullah (P 48572)
2. Nur Faizah binti Azizan (P 48653)
3. Nurul Huda binti Mahmud Taridi (P 48645)


Pernyataan Masalah :
Masalah dikenalpasti ialah teknik pembelajaran yang digunakan dengan membaca petikan dan menghafal yang digunakan pelajar tidak berkesan sehinggan menimbulkan bosan kepada pelajar. Ia dapat dilihat melalui markah ujian bulanan 2, ramai pelajar mendapat markah yang rendah. Alasan yang diberikan oleh pelajar ialah kesukaran untuk mengingati fakta-fakta penting dan terminologi.


Metodologi :
Metodologi yang digunakan ialah:
- Guru memantau gerak kerja pelajar.
- menegur dan memberi komen pada pelajar tentang kekurangan dalam peta minda.
- menyemak hasil kerja pelajar.
- guru menemubual pelajar.
- Guru pembimbing memantau cara guru melaksanakan aktiviti membina peta minda di dalam kelas.

- Guru memberikan ujian formatif kepada para pelajar.
- Guru menyemak kertas ujian pelajar dan merekodkan markah bagi ujian formatif 1 dan ujian formatif 2.

Setting Kajian :
Kajian ini telah dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis, Banting, Selangor Darul Ehsan.

Sample Kajian :

* Pelajar yang terlibat ialah pelajar tingkatan 4.
- Pendidikan Islam: 20 pelajar.
- Sains: 20 pelajar.
- Biologi: 20 pelajar.
* Subtopik:
~Pendidikan Islam:
- Sirah: Imam Malik Rahimahullah.
- Ibadah: Gadaian.
~ Sains:
- Chapter 7: Addition and substraction of coloured light.
- Chapter 8: Ammonia in industry.
~ Biologi:
- Chapter 8: The abiotic and biotic components of the environment
- Chapter 8: Colonisation and succession in a ecosystem.

Pengumpulan dan Penganalisisan Data:
Kajian ini dijalankan dengan menggunakan beberapa kaedah iaitu:
* Pemerhatian - pengkaji telah melihat tahap kefahaman pelajar tentang konsep peta minda. Selain itu, ketepatan peta minda dengan objektif topik pengajaran.
* Ujian - pengkaji juga telah membuat analisis peratus kelulusan pelajar dalam ujian formatif dan dibuat dalam bentuk graf untuk melihat tahap kefahaman pelajar melalui kaedah peta minda.
*Temubual – pengkaji juga telah menjalankan kaedah temubual dengan pelajar untuk mengetahui cara yang digunakan oleh pelajar dalam memahami sesuatu topik atau subtopik pelajaran tersebut.

Implikasi Kajian:
Penggunaan peta minda memberi impak positif terhadap prestasi pelajar. Selain itu, guru perlu lebih menekankan konsep pembinaan peta minda dengan lebih jelas terhadap pelajar agar pelajar dapat memahami sesuatu topik atau subtopik pelajaran yang diajar oleh guru. Ini juga membolehkan pelajar itu menguasai topik atau subtopik yang diajar dengan lebih cepat.

Manfaat Yang Diperolehi Daripada Kajian Tindakan :
Manfaat yang saya perolehi daripada kajian tindakan ini ialah sebagai seorang guru, kita haruslah menggunakan kaedah yang kreatif dalam membantu pelajar untuk memahami sesuatu topik yang diajar dengan lebih cepat dan mudah. Teknik peta minda yang digunakan oleh pengkaji amat bertepatan kerana ia dapat membantu pelajar untuk menguasai pelajaran tersebut.